Privacybeleid

Privacyverklaring van 01/03/2019

1. Wie zijn wij ?

Immodox   maakt deel uit van de BV KRAVATZ gespecialiseerd in de opmaak van vastgoeddossiers, met als zaakvoerster Petra Van Den Bergh,  Brechtsebaan 199 te Brasschaat met ondernemingsnummer BE0726 755 078 073 en BIV nummer 200557

Deze privacy verklaring is van toepassing bij iedere gebruiker van de website www.immodox.be hierna aangeduid met “website”

2. Waarom hebben wij een Privacyverklaring ?

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Vanwege de aard van ons bedrijf moeten we persoonlijke gegevens verwerken. Om er voor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig;, verbinden wij ons ertoe de normen inzake privacy te handhaven. Vanaf de invoering van de nieuwe privacywet GDPR (General Data Protection Regulation) op 25 mei 2018 of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt de privacywet van 1992 opgeheven. Vanaf dan zijn wij verplicht u te informeren over wat we doen met uw gegevens die wij via onze website verzamelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die ons wordt overgedragen via elektronische middelen. Deze informatie kan zowel verzameld worden door invulformulieren op onze website als via de informatie die u ons telefonisch of per mail verstrekt.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

3. Hoe kan u ons bereiken ?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over ons privacy beleid kan u ons contacteren via de volgende kanalen.

 • Telefoon : 0475/32.09.80
 • E-mail : info@immodox.be
 • Post : Brechtsebaan 199 te 2930 Brasschaat
 • Website : www.immodox.be

4. Welke informatie verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze ?

Voor alle verwerkingen vragen wij u, als toekomstige of huidige klant van Immodox, uw toestemming voor de verwerking van volgende gegevens of verwerken we ze wanneer ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Immodox. In geval van de website zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren op basis van de rechtsgrond “toestemming”.

5. Wie heeft toegang tot jouw data ?

Wij hebben toegang tot uw gegevens, wanneer het nodig is om een verwerking uit te voeren zoals hierboven is beschreven. Wij geven uw data niet door aan derden zonder uw toestemming. Uw data wordt opgeslagen in ons computersysteem waartoe de toegang beperkt is en de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te garanderen.

Wij kunnen eventueel uw data wel delen met volgende partijen :

de zaakvoerder Petra Van Den Bergh heeft toegang en is gebonden aan de nodige confidentialiteit

met ons gelieerde ondernemingen en externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen of gegevens verwerken, of voor gegevens centralisatie en/of logistieke doeleinden. Zij treden enkel op als processor en gebruiken uw data enkel onder strikte voorwaarden.

Met leveranciers, consultants, marketingpartners en andere serviceproviders die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om namens ons te werken. Ook zij treden enkel op als processor en gebruiken aldus uw data enkel onder strikte voorwaarden.

De bevoegde autoriteit naar aanleiding van een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door, enig toepasselijke wet-of regelgeving (Notaris, gemeente, Ovam, etc …) of juridische procedure.

We zullen uw gegevens niet overdragen aan klanten buiten de EER (Europe Economische Ruimte)

6. Hoe lang wordt mijn data bijgehouden ?

Wij zullen uw data initieel 2 jaar bijhouden of zolang als ons de wetgeving voorschrijft (vb. in het kader van de antiwitwaswetgeving )

7. Wat zijn mijn rechten ?

De GDPR voorziet dat u als gebruiker van deze website een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. Zoals reeds hierboven aangegeven kunnen deze rechten worden ingeroepen via de volgende kanalen :

 • Telefoon : 0475/32.09.80
 • E-mail : info@immodox.be
 • Post : Brechtsebaan 199 te 2930 Brasschaat
 • Website : www.immodox.be

Recht van Inzage :

Recht van Inzage betekent eerste n vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Deze vindt u alvast terug in het deel 4 “ Welke informatie verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze ?”

Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonlijke gegeven bezorgen. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Om de identiteit van de persoon die dit verzoekt te kunnen controleren dient u ons een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, die we na controle zullen vernietigen. We sturen u de informatie per e-mail, tenzij u specifiek om de informatie vraagt per post .

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren.

Recht van Rectificatie :

Als we in het bezit zijn van onjuiste of niet langer up-to-date gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren.

Recht op gegevenswissing :

Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Omstandigheden waarin wij uw gegevens kunnen verwijderen :

 • We verwerken uw gegevens niet meer of hebben deze niet langer nodig
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijdere

Er zijn enkele specifieke situaties waarbij deze wissing niet kan worden uitgevoerd. Deze situaties komen vaak voor in onze sector. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende :

 • De naleving van een wettelijke verplichting
 • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG
 • Voor het instellen , uitoefenen of verdedigen van juridische claims

Recht op beperking van verwerking :

We zullen de verwerking stopzetten in geval dat :

 • In het bezit zijn van onjuiste gegevens
 • Wanneer onzer verwerking als onwettig wordt beschouwd
 • Er sprake is van juridische claims
 • Er sprake is van het recht op bezwaar in de zin van artikel 21 totdat de kwestie is opgehelderd.

Recht op kennisgeving :

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzonderling van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan die de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

Recht op data portabiliteit :

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming en die we verwerken via automatische middelen, worden op verzoek naar u of een ander controller (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden.

Recht op bezwaar :

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taal van algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en de verwerking alleen voortzetten na onderzoek als we kunnen bewijzen dat we een juridische reden hebben om door te gaan met de verwerking. De conclusie van het onderzoek zal aan u worden meegedeeld.

Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing op basis van gerechtvaardigd belang, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen.

8. Kan ik mijn toestemming intrekken ?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Er zijn echter twee uitzonderingen. Ten eerste, als er nog een andere rechtsgrond is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens binnen die rechtsgrond nog steeds verwerken. Ten tweede mag intrekking van toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Kort gezegd : als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerder verwerking als legaal beschouwd. Als de noodzaak om een contract uit te voeren aanwezig is, worden uw gegevens op die basis verder verwerkt.

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via :

 • Telefoon : 0475/32.09.80
 • E-mail : info@immodox.be
 • Post : Brechtsebaan 199 te 2930 Brasschaat
 • Website : www.immodox.be

9. Ik wil een officiële klacht indienen. Waar kan ik terecht ?

Contacteer ons altijd persoonlijk zodat wij gevolg kunnen geven aan uw klacht en dat we de gelegenheid krijgen om maatregelen te kunnen nemen om de onenigheid op te lossen.

Als we niet in staat waren om uw verzoek optimaal te behandelen, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl/contact.

10. Ik zie dat sommige velden verplicht moeten worden ingevuld. Waarom is dat ?

Om u op correcte wijze te kunnen contacteren, vragen wij altijd uw naam, titel, e-mailadres en telefoonnummer. Zo kunnen wij uw vraag snel en eenvoudig beantwoorden. Alle andere informatie die u ons geeft is facultatief. Indien u de verplichte velden niet of incorrect invult, kan uw vraag mogelijks niet (volledig) beantwoord worden.Wijzigen van ons beleid

11. Wijzigen van ons beleid

Deze privacy policy vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 1 maart 2019. We behouden ons het recht voor om deze policy op elk moment te wijzigen en/of bij te werken.